สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
8 ส.ค. 2561

หนังสือราชการ ทั่วไป
เรื่อง :  การอบรมปฏิบัติการจัดทำแผนกลยุทธ์ระดับสถานศึกษา

เรียน :  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง
อ้างถึง :   หนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ที่ ศธ 04255/1708 ลงวันที่ 20 เมษายน 2561
เนื้อหา

กลุ่มงาน:นโยบายและแผน

หนังสือนำส่ง :  
1). 10-08-2018-4-01-032018081040023-466570135.pdf
สิ่งที่ส่งมาด้วย
1). 10-08-2018-4-01-032018081040059-1221101846.pdf

อ่าน : 309 ครั้ง