สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
9 ส.ค. 2561

หนังสือราชการ ทั่วไป
เรื่อง :  การแต่งคั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานมหกรรมวิชาการ Notheastern EP/MEP Open House 2018 ครั้งที่ 11

เรียน :  ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
อ้างถึง :   -
เนื้อหา
รายละเอียดตามเอกสาร
กลุ่มงาน:บริหารงานบุคคล

หนังสือนำส่ง :  
1). 10-08-2018-4-37-392018081043645-1274042333.pdf
สิ่งที่ส่งมาด้วย
1). 10-08-2018-4-37-392018081043658-175895071.pdf
2). 10-08-2018-4-37-392018081043708-88002219.pdf
3). 10-08-2018-4-37-392018081043722-78766537.pdf

อ่าน : 259 ครั้ง