สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
9 ส.ค. 2561

หนังสือราชการ ด่วนที่สุด
เรื่อง :  การคัดเลือกจัดกำลังพลเข้าร่วมรับการฝึกอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ หลักสูตรจิตอาสา "หลักสูตรหลักประจำ" รุ่นที่ 2

เรียน :  ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
อ้างถึง :   -
เนื้อหา
รายละเอียดตามเอกสาร
กลุ่มงาน:บริหารงานบุคคล

หนังสือนำส่ง :  
1). 10-08-2018-4-40-462018081044034-1702305693.pdf
สิ่งที่ส่งมาด้วย
1). 10-08-2018-4-40-462018081044043-600155574.pdf

อ่าน : 216 ครั้ง