สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
10 ส.ค. 2561

หนังสือราชการ ทั่วไป
เรื่อง :  ขอเชิญประชุมขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็มการบูรณาการความร่วมมือเพื่อเรียนรู้ร่วมกันพัฒนาระบบกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา (เครือข่ายเพิ่มเติม)

เรียน :  ผู้อำนวยการโรงเรียนที่เกี่ยวข้อง
อ้างถึง :   -
เนื้อหา

กลุ่มงาน:นิเทศและติดตาม

หนังสือนำส่ง :  
1). 10-08-2018-4-41-512018081044145-887731503.pdf
สิ่งที่ส่งมาด้วย ไม่มีหนังสือนำส่ง

อ่าน : 272 ครั้ง