สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
7 ส.ค. 2561

หนังสือราชการ ด่วนที่สุด
เรื่อง :  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเขียนโปรแกรมควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์ BBC micro : bit ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อการสร้างสรรค์โครงงาน ระดับมัธยมศึกษา"

เรียน :  ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
อ้างถึง :   -
เนื้อหา
รายละเอียดตามเอกสาร
กลุ่มงาน:บริหารงานบุคคล

หนังสือนำส่ง :  
1). 10-08-2018-9-25-572018081092541-1915837277.pdf
สิ่งที่ส่งมาด้วย
1). 10-08-2018-9-25-572018081092553-528337413.pdf

อ่าน : 267 ครั้ง