สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
10 ส.ค. 2561

หนังสือราชการ ทั่วไป
เรื่อง :  จัดสรรงบประมาณให้เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา จังหวัด

เรียน :  ผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
อ้างถึง :   -
เนื้อหา

กลุ่มงาน:นโยบายและแผน

หนังสือนำส่ง :  
1). 10-08-2018-9-58-572018081095838-890119704.pdf
สิ่งที่ส่งมาด้วย ไม่มีหนังสือนำส่ง

อ่าน : 231 ครั้ง