สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
10 ส.ค. 2561

หนังสือราชการ ทั่วไป
เรื่อง :  การจัดสรรงบประมาณปี 2561งบดำเนินงาน รายการค่าตอบแทนการตรวจการจ้างและควบคุมงานก่อสร้าง

เรียน :  ผู้อำนวยการโรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม/เวียงนครวิทยาคม/โคกสีพิทยาสรรพ์/บ้่านไผ่พิทยาคม
อ้างถึง :   -
เนื้อหา

กลุ่มงาน:นโยบายและแผน

หนังสือนำส่ง :  
1). 10-08-2018-10-01-5720180810100142-1871175715.pdf
สิ่งที่ส่งมาด้วย ไม่มีหนังสือนำส่ง

อ่าน : 258 ครั้ง