สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
10 ส.ค. 2561

หนังสือราชการ ทั่วไป
เรื่อง :  การจัดทำมาตรฐานวิชาเอก

เรียน :  ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
อ้างถึง :   -
เนื้อหา
เอกสารตามรายการที่แนบ
กลุ่มงาน:บริหารงานบุคคล

หนังสือนำส่ง :  
1). 10-08-2018-11-51-0120180810115058-1995355516.pdf
สิ่งที่ส่งมาด้วย ไม่มีหนังสือนำส่ง

อ่าน : 582 ครั้ง