สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
6 ก.ย. 2561

หนังสือราชการ ด่วนที่สุด
เรื่อง :  การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานครูผู้ทรงคุณค่า ประจำปี พ.ศ. 2561 (กษ.)

เรียน :  ผู้อำนวยการโรงเรียนที่เกี่ยวข้อง
อ้างถึง :   -
เนื้อหา
รายละเอียดตามเอกสาร
กลุ่มงาน:บริหารงานบุคคล

หนังสือนำส่ง :  
1). 06-09-2018-7-34-122018090673345-915229090.pdf
สิ่งที่ส่งมาด้วย
1). 06-09-2018-7-34-122018090673359-100980944.pdf
2). 06-09-2018-7-34-122018090673408-737299018.pdf

อ่าน : 811 ครั้ง