สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
7 ก.ย. 2561

หนังสือราชการ ด่วนที่สุด
เรื่อง :  แจ้งจัดสรรงบประมาณโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งการบูรณาการความร่วมมือ เพื่อพัฒนาระบบและกลไก การบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ปีงบประมาณ 2561 (เครือข่ายสถานศึกษาเพิ่มเติม)

เรียน :  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดที่เกี่ยวข้อง
อ้างถึง :   -
เนื้อหา

กลุ่มงาน:นิเทศและติดตาม

หนังสือนำส่ง :  
1). 10-09-2018-4-10-472018091041044-646753085.pdf
สิ่งที่ส่งมาด้วย ไม่มีหนังสือนำส่ง

อ่าน : 428 ครั้ง