สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
11 ก.ย. 2561

หนังสือราชการ ทั่วไป
เรื่อง :  การคัดเลือกสถานศึกษา เพื่อรับรางวัล IQA AWORD ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2561

เรียน :  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกโรง
อ้างถึง :   -
เนื้อหา

กลุ่มงาน:นิเทศและติดตาม

หนังสือนำส่ง :  
1). 11-09-2018-2-45-032018091124458-458733819.pdf
สิ่งที่ส่งมาด้วย ไม่มีหนังสือนำส่ง

อ่าน : 350 ครั้ง