สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
11 ก.ย. 2561

หนังสือราชการ ด่วน
เรื่อง :  การจัดทำแผนบูรณาการวิจัยและนวัตรกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563

เรียน :  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด
อ้างถึง :   -
เนื้อหา

กลุ่มงาน:นิเทศและติดตาม

หนังสือนำส่ง :  
1). 11-09-2018-8-58-382018091185835-830963392.pdf
สิ่งที่ส่งมาด้วย ไม่มีหนังสือนำส่ง

อ่าน : 307 ครั้ง