สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
11 ก.ย. 2561

หนังสือราชการ ทั่วไป
เรื่อง :  การจัดกิจกรรมและเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนโครงงานพัฒนาจริยคุณของสถานศึกษาในสังกัด สพม.25 25 ประจำปีงบฯ61

เรียน :  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด
อ้างถึง :   -
เนื้อหา

กลุ่มงาน:นิเทศและติดตาม

หนังสือนำส่ง :  
1). 11-09-2018-9-48-562018091194852-380359837.pdf
สิ่งที่ส่งมาด้วย ไม่มีหนังสือนำส่ง

อ่าน : 439 ครั้ง