สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
12 ก.ย. 2561

หนังสือราชการ ทั่วไป
เรื่อง :  การเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีของพนักงานราชการ

เรียน :  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน
อ้างถึง :   -
เนื้อหา
เอกสารตามรายการที่แนบ
กลุ่มงาน:บริหารงานบุคคล

หนังสือนำส่ง :  
1). 12-09-2018-5-55-452018091255317-658566767.pdf
สิ่งที่ส่งมาด้วย
1). 12-09-2018-5-55-452018091255535-1618331047.pdf
2). 12-09-2018-5-58-172018091255817-974050814.pdf
3). 12-09-2018-5-58-302018091255830-2111685207.pdf
4). 12-09-2018-6-00-122018091260012-527441689.xlsx

อ่าน : 629 ครั้ง