สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
12 ก.ย. 2561

หนังสือราชการ ด่วนที่สุด
เรื่อง :  เรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติการประชุมปฏิบัติการโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศคุณภาพมัธยมศึกษา

เรียน :  ประธานสหวิทยาเขตทุกสห
อ้างถึง :   -
เนื้อหา

กลุ่มงาน:นิเทศและติดตาม

หนังสือนำส่ง :  
1). 12-09-2018-6-17-432018091261731-1099456661.pdf
สิ่งที่ส่งมาด้วย
1). 12-09-2018-6-17-432018091261739-578389486.pdf

อ่าน : 286 ครั้ง