สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
12 ก.ย. 2561

หนังสือราชการ ทั่วไป
เรื่อง :  การรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสหวิทยาเขต และโรงเรียนในสังกัด โดยใช้กระบวนการ (PLC-KKSec 25 Model)

เรียน :  ประธานสหวิทยาเขต/ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
อ้างถึง :   -
เนื้อหา

กลุ่มงาน:นิเทศและติดตาม

หนังสือนำส่ง :  
1). 12-09-2018-7-08-112018091270807-1503166012.pdf
สิ่งที่ส่งมาด้วย ไม่มีหนังสือนำส่ง

อ่าน : 463 ครั้ง