สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
13 ก.ย. 2561

หนังสือราชการ ทั่วไป
เรื่อง :  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการโต๊ะ เก้าอี้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา จำนวน 739 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรียน :  ผู้ที่สนใจ
อ้างถึง :   -
เนื้อหา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการโต๊ะ เก้าอี้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา จำนวน 739 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กลุ่มงาน:งานบริหารการเงิน

หนังสือนำส่ง :  
1). 13-09-2018-3-20-242018091332015-770386645.pdf
สิ่งที่ส่งมาด้วย ไม่มีหนังสือนำส่ง

อ่าน : 182 ครั้ง