สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
13 ก.ย. 2561

หนังสือราชการ ทั่วไป
เรื่อง :  ประชาสัมพันธ์รายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2561

เรียน :  
อ้างถึง :   -
เนื้อหา
สำนักงานนเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ขอประชาสัมพันธ์รายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2561
กลุ่มงาน:งานบริหารการเงิน

หนังสือนำส่ง :   ไม่มีหนังสือนำส่ง
สิ่งที่ส่งมาด้วย
1). 13-09-2018-3-50-522018091335043-1812369955.pdf

อ่าน : 124 ครั้ง