สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
12 ก.ย. 2561

หนังสือราชการ ด่วนที่สุด
เรื่อง :  การจัดสรรงบประมาณประจำปี 2561 เพื่อดำเนินงานตามนโยบายขับเคลื่อน "กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ : Active Learning"

เรียน :  ผู้อำนวยการโรงเรียนที่เกี่ยวข้อง
อ้างถึง :   -
เนื้อหา

กลุ่มงาน:นิเทศและติดตาม

หนังสือนำส่ง :  
1). 13-09-2018-3-52-202018091335210-401868242.pdf
สิ่งที่ส่งมาด้วย ไม่มีหนังสือนำส่ง

อ่าน : 406 ครั้ง