สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
13 ก.ย. 2561

หนังสือราชการ ทั่วไป
เรื่อง :  แจ้งครูบรรณารักษ์เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านฯ

เรียน :  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน
อ้างถึง :   -
เนื้อหา

กลุ่มงาน:นิเทศและติดตาม

หนังสือนำส่ง :  
1). 13-09-2018-8-05-002018091380456-1829178838.pdf
สิ่งที่ส่งมาด้วย ไม่มีหนังสือนำส่ง

อ่าน : 474 ครั้ง