สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
13 ก.ย. 2561

หนังสือราชการ ทั่วไป
เรื่อง :  แจ้งโรงเรียนจัดนิทรรศการผลการดำเนินงานการใช้หนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพฯ

เรียน :  ผู้อำนวยการโรงเรียนที่เกี่ยวข้อง
อ้างถึง :   -
เนื้อหา

กลุ่มงาน:นิเทศและติดตาม

หนังสือนำส่ง :  
1). 13-09-2018-8-15-182018091381515-2002915278.pdf
สิ่งที่ส่งมาด้วย ไม่มีหนังสือนำส่ง

อ่าน : 213 ครั้ง