สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
13 ก.ย. 2561

หนังสือราชการ ด่วนที่สุด
เรื่อง :  ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี

เรียน :  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ทุกโรงเรียน
อ้างถึง :   -
เนื้อหา
ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24และ31 กรกรฎาคม 2561 และ 7 สิงหาคม2561
กลุ่มงาน:อำนวยการ

หนังสือนำส่ง :  
1). 13-09-2018-8-35-302018091383450-805986711.pdf
สิ่งที่ส่งมาด้วย
1). 13-09-2018-8-35-302018091383520-1539687472.pdf

อ่าน : 306 ครั้ง