สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
13 ก.ย. 2561

หนังสือราชการ ทั่วไป
เรื่อง :  การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2561)

เรียน :  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน
อ้างถึง :   -
เนื้อหา

กลุ่มงาน:บริหารงานบุคคล

หนังสือนำส่ง :  
1). 13-09-2018-8-43-072018091384035-1935371829.pdf
สิ่งที่ส่งมาด้วย
1). 13-09-2018-8-43-072018091384259-798774016.pdf
2). 13-09-2018-8-43-072018091384150-830166578.xlsx
3). 13-09-2018-8-43-072018091384139-790315076.pdf
4). 13-09-2018-8-43-072018091384054-566180311.pdf
5). 13-09-2018-8-43-072018091384127-1474066609.docx
6). 13-09-2018-8-48-152018091384815-2136258168.xlsx
7). 13-09-2018-8-48-252018091384825-613505432.xlsx

อ่าน : 1919 ครั้ง