สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
14 ก.ย. 2561

หนังสือราชการ ทั่วไป
เรื่อง :  แจ้งกฏ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอำนาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน พ.ศ. 2561

เรียน :  
อ้างถึง :   -
เนื้อหา
เอกสารตามรายการที่แนบ
กลุ่มงาน:บริหารงานบุคคล

หนังสือนำส่ง :  
1). 14-09-2018-3-19-332018091431908-797875415.pdf
สิ่งที่ส่งมาด้วย
1). 14-09-2018-3-19-332018091431929-1571842997.pdf

อ่าน : 438 ครั้ง