สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
5 ต.ค. 2561

หนังสือราชการ ด่วนที่สุด
เรื่อง :  การจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2562

เรียน :  ผู้อำนวยการโรงเรียนที่เกี่ยวข้อง
อ้างถึง :  หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว5960 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2561
เนื้อหา
รายละเอียดตามเอกสาร
กลุ่มงาน:บริหารงานบุคคล

หนังสือนำส่ง :  
1). 05-10-2018-6-28-102018100562649-407526359.pdf
สิ่งที่ส่งมาด้วย ไม่มีหนังสือนำส่ง

อ่าน : 537 ครั้ง