สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
5 ต.ค. 2561

หนังสือราชการ ด่วนที่สุด
เรื่อง :  การจ้างนักการภารโรง ประจำปีงบประมาณ 2562

เรียน :  ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
อ้างถึง :   หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว5963 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2561
เนื้อหา
รายละเอียดตามเอกสาร
กลุ่มงาน:บริหารงานบุคคล

หนังสือนำส่ง :  
1). 05-10-2018-9-34-462018100593418-681068486.pdf
สิ่งที่ส่งมาด้วย ไม่มีหนังสือนำส่ง

อ่าน : 462 ครั้ง