สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
5 ต.ค. 2561

หนังสือราชการ ทั่วไป
เรื่อง :  การจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561

เรียน :  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน
อ้างถึง :   -
เนื้อหา

กลุ่มงาน:นิเทศและติดตาม

หนังสือนำส่ง :  
1). 08-10-2018-2-16-342018100821634-1476437134.pdf
สิ่งที่ส่งมาด้วย ไม่มีหนังสือนำส่ง

อ่าน : 250 ครั้ง