สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
4 ต.ค. 2561

หนังสือราชการ ทั่วไป
เรื่อง :  การสมัครกรรมการเพื่อตัดสินกิจกรรมการแข่งขันงาน "มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561"

เรียน :  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน
อ้างถึง :   -
เนื้อหา

กลุ่มงาน:นิเทศและติดตาม

หนังสือนำส่ง :  
1). 08-10-2018-2-29-172018100822911-923168252.xlsx
2). 08-10-2018-2-29-172018100822902-1182563970.pdf
สิ่งที่ส่งมาด้วย ไม่มีหนังสือนำส่ง

อ่าน : 319 ครั้ง