สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
8 ต.ค. 2561

หนังสือราชการ ด่วน
เรื่อง :  ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสำรอง สามัญ และสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.)

เรียน :  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ทุกโรง
อ้างถึง :   -
เนื้อหา

กลุ่มงาน:กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

หนังสือนำส่ง :  
1). 08-10-2018-3-49-362018100834815-1039183040.pdf
สิ่งที่ส่งมาด้วย ไม่มีหนังสือนำส่ง

อ่าน : 237 ครั้ง