สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
8 ต.ค. 2561

หนังสือราชการ ทั่วไป
เรื่อง :  ประชาสัมพันธ์รายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2561

เรียน :  
อ้างถึง :   -
เนื้อหา
สำนักงานนเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ขอประชาสัมพันธ์รายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2561
กลุ่มงาน:งานบริหารการเงิน

หนังสือนำส่ง :   ไม่มีหนังสือนำส่ง
สิ่งที่ส่งมาด้วย
1). 08-10-2018-4-42-312018100844222-1488425690.pdf

อ่าน : 195 ครั้ง