สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
8 ต.ค. 2561

หนังสือราชการ ทั่วไป
เรื่อง :  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการแห่งชาติ สมาคมสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการแห่งประเทศไทย

เรียน :  ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
อ้างถึง :   -
เนื้อหา
รายละเอียดตามเอกสาร
กลุ่มงาน:บริหารงานบุคคล

หนังสือนำส่ง :  
1). 09-10-2018-2-28-402018100922835-1051829304.pdf
สิ่งที่ส่งมาด้วย ไม่มีหนังสือนำส่ง

อ่าน : 216 ครั้ง