สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
10 ต.ค. 2561

หนังสือราชการ ด่วน
เรื่อง :  ประชาสัมพันธ์ทุนอบรมสำหรับครูสอนภาษาเยอรมัน ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

เรียน :  ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
อ้างถึง :   -
เนื้อหา
รายละเอียดตามเอกสาร
กลุ่มงาน:บริหารงานบุคคล

หนังสือนำส่ง :  
1). 10-10-2018-3-31-402018101033137-1968377138.pdf
สิ่งที่ส่งมาด้วย ไม่มีหนังสือนำส่ง

อ่าน : 106 ครั้ง