สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
9 ต.ค. 2561

หนังสือราชการ ด่วนที่สุด
เรื่อง :  การรายงานผลการดำเนินงานโรงเรียนประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ 2561

เรียน :  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน
อ้างถึง :   -
เนื้อหา

กลุ่มงาน:นิเทศและติดตาม

หนังสือนำส่ง :  
1). 10-10-2018-4-29-002018101042856-23048174.pdf
2). 11-10-2018-8-23-522018101182352-955963599.pdf
สิ่งที่ส่งมาด้วย ไม่มีหนังสือนำส่ง

อ่าน : 179 ครั้ง