สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
10 ต.ค. 2561

หนังสือราชการ ทั่วไป
เรื่อง :  การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2561

เรียน :  ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด
อ้างถึง :   -
เนื้อหา

กลุ่มงาน:นิเทศและติดตาม

หนังสือนำส่ง :  
1). 10-10-2018-8-47-082018101084704-266902416.pdf
สิ่งที่ส่งมาด้วย ไม่มีหนังสือนำส่ง

อ่าน : 564 ครั้ง