สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
11 ต.ค. 2561

หนังสือราชการ ด่วนที่สุด
เรื่อง :  ประกาศผลการตัดสินการประกวดโครงงานนักเรียนระดับภาค ครั้งที่ 16/2561

เรียน :  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ทุกโรง
อ้างถึง :   -
เนื้อหา

กลุ่มงาน:กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

หนังสือนำส่ง :  
1). 11-10-2018-4-11-402018101141040-1389263851.pdf
สิ่งที่ส่งมาด้วย ไม่มีหนังสือนำส่ง

อ่าน : 310 ครั้ง