สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
11 ต.ค. 2561

หนังสือราชการ ทั่วไป
เรื่อง :  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

เรียน :  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน
อ้างถึง :   -
เนื้อหา
เอกสารตามรายการที่แนบ
กลุ่มงาน:บริหารงานบุคคล

หนังสือนำส่ง :  
1). 12-10-2018-3-37-002018101233700-2023992094.pdf
สิ่งที่ส่งมาด้วย ไม่มีหนังสือนำส่ง

อ่าน : 1000 ครั้ง