สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
11 ต.ค. 2561

หนังสือราชการ ทั่วไป
เรื่อง :  ขอความร่วมมือค้นหาผลงานเชิงนวัตกรรมโครงงานสุขภาพนักเรียนเข้าร่วมการคัดเลือก

เรียน :  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ทุกโรง
อ้างถึง :   -
เนื้อหา

กลุ่มงาน:กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

หนังสือนำส่ง :  
1). 11-10-2018-5-49-042018101154804-1934783212.pdf
สิ่งที่ส่งมาด้วย ไม่มีหนังสือนำส่ง

อ่าน : 237 ครั้ง