สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
12 ต.ค. 2561

หนังสือราชการ ด่วนที่สุด
เรื่อง :  แจ้งการชำระหนี้ค่าสาธารณูปโภค

เรียน :  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง
อ้างถึง :   -
เนื้อหา

กลุ่มงาน:นโยบายและแผน

หนังสือนำส่ง :  
1). 12-10-2018-2-16-292018101221525-1710654557.pdf
สิ่งที่ส่งมาด้วย ไม่มีหนังสือนำส่ง

อ่าน : 387 ครั้ง