สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
12 ต.ค. 2561

หนังสือราชการ ด่วนที่สุด
เรื่อง :  การจัดโครงการแข่งขันหุ่นยนต์ประจำปี 2561 "SUPREME COMPLEX ROBOTICS 2018" ภายใต้ชื่องาน "ROBOT ADVENTURE"

เรียน :  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน
อ้างถึง :   -
เนื้อหา

กลุ่มงาน:นิเทศและติดตาม

หนังสือนำส่ง :  
1). 12-10-2018-2-38-092018101223806-1899054135.pdf
สิ่งที่ส่งมาด้วย ไม่มีหนังสือนำส่ง

อ่าน : 228 ครั้ง