สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
10 ต.ค. 2561

หนังสือราชการ ทั่วไป
เรื่อง :  ขอยืนยันการจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เรียน :  ขอยืนยันการจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
อ้างถึง :   -
เนื้อหา
         ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งให้โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256๒ ยืนยันความต้องการ
         ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ขอให้โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256๒ รายงานความต้องการตามแบบฟอร์มความต้องการระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256๒(ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2) และเพื่อให้การดำเนินการเสร็จเรียบร้อยโดยเร็ว ขอให้โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรส่งแบบฟอร์มมาที่กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ภายในวันที่ 18 ตุลาคม ๒๕๖๑ เพื่อดำเนินการรับรองข้อมูลและดำเนินการ ต่อไป

** หมายเหตุ โรงเรียนในสังกัด สพม.25 ได้รับจัดสรร 7 โรงเรียน
     ร.ร.เทพศิรินทร์ ขอนแก่น, ร.ร.โสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์,
     ร.ร.ไตรคามวิทยา, ร.ร.สันติพัฒนกิจวิทยา,
     ร.ร.บึงไทรพิทยาคม, ร.ร.ขัวเรียงศึกษา, ร.ร.ซำยางวิทยายน

กลุ่มงาน:ส่งเสริมทางการจัดการศึกษาทางไกล

หนังสือนำส่ง :   ไม่มีหนังสือนำส่ง
สิ่งที่ส่งมาด้วย
1). 12-10-2018-5-10-402018101251028-2145930151.pdf
2). 12-10-2018-5-10-402018101251021-233308562.pdf
3). 12-10-2018-5-10-402018101251014-169597011.pdf
4). 12-10-2018-5-10-402018101251006-1008398570.pdf
5). 12-10-2018-5-10-402018101250943-722422687.pdf
6). 12-10-2018-5-10-402018101250949-1337431520.pdf
7). 12-10-2018-5-10-402018101250959-2132013342.pdf

อ่าน : 457 ครั้ง