สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
12 ต.ค. 2561

หนังสือราชการ ทั่วไป
เรื่อง :  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานผู้บริหารสถานศึกษา

เรียน :  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน
อ้างถึง :   -
เนื้อหา

กลุ่มงาน:บริหารงานบุคคล

หนังสือนำส่ง :  
1). 12-10-2018-14-43-3520181012144206-329960443.jpg
สิ่งที่ส่งมาด้วย
1). 12-10-2018-14-43-3520181012144236-7158176.jpg
2). 12-10-2018-14-43-3520181012144306-1417931127.jpg

อ่าน : 1428 ครั้ง