สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
12 ต.ค. 2561

หนังสือราชการ ทั่วไป
เรื่อง :  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู

เรียน :  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน
อ้างถึง :   -
เนื้อหา

กลุ่มงาน:บริหารงานบุคคล

หนังสือนำส่ง :  
1). 12-10-2018-14-46-5420181012144527-1892598661.jpg
สิ่งที่ส่งมาด้วย
1). 12-10-2018-14-46-5420181012144644-47413149.jpg
2). 12-10-2018-14-46-5420181012144630-354134908.jpg
3). 12-10-2018-14-46-5420181012144544-256913596.jpg
4). 12-10-2018-14-46-5420181012144603-863999597.jpg
5). 12-10-2018-14-46-5420181012144616-757817006.jpg

อ่าน : 4085 ครั้ง