สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
6 พ.ย. 2561

หนังสือราชการ ทั่วไป
เรื่อง :  หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครุผู้ช่วย

เรียน :  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน
อ้างถึง :   -
เนื้อหา
เอกสารตามรายการที่แนบ
กลุ่มงาน:บริหารงานบุคคล

หนังสือนำส่ง :  
1). 06-11-2018-9-05-292018110690515-655264605.pdf
สิ่งที่ส่งมาด้วย
1). 06-11-2018-9-05-292018110690525-171773467.pdf

อ่าน : 311 ครั้ง