สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
6 พ.ย. 2561

หนังสือราชการ ทั่วไป
เรื่อง :  แผนงานการจัดการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา

เรียน :  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ทุกโรงเรียน
อ้างถึง :   -
เนื้อหา
แผนงานการจัดการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา
กลุ่มงาน:อำนวยการ

หนังสือนำส่ง :  
1). 06-11-2018-9-05-372018110690532-935971528.pdf
สิ่งที่ส่งมาด้วย ไม่มีหนังสือนำส่ง

อ่าน : 150 ครั้ง