สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
6 พ.ย. 2561

หนังสือราชการ ทั่วไป
เรื่อง :  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดพานบายศรีงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น

เรียน :  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ทุกโรงเรียน
อ้างถึง :   -
เนื้อหา
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดพานบายศรีงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น
กลุ่มงาน:อำนวยการ

หนังสือนำส่ง :  
1). 06-11-2018-9-23-272018110692320-305168720.pdf
สิ่งที่ส่งมาด้วย ไม่มีหนังสือนำส่ง

อ่าน : 158 ครั้ง