สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
7 พ.ย. 2561

หนังสือราชการ ทั่วไป
เรื่อง :  ขอเชิญครูและนักเรียนสมัครเข้ารับการฝึกอบรมการแต่งคำประพันธ์ : ร้อยกรองกลอนสด รุ่นที่ 7 (รกส.7)

เรียน :  ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
อ้างถึง :   -
เนื้อหา
รายละเอียดตามเอกสาร
กลุ่มงาน:บริหารงานบุคคล

หนังสือนำส่ง :  
1). 07-11-2018-3-32-102018110733202-216679967.pdf
สิ่งที่ส่งมาด้วย ไม่มีหนังสือนำส่ง

อ่าน : 148 ครั้ง