สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
7 พ.ย. 2561

หนังสือราชการ ทั่วไป
เรื่อง :  การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูแลุบคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2561)

เรียน :  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน
อ้างถึง :   -
เนื้อหา
เอกสารตามรายการที่แนบ
กลุ่มงาน:บริหารงานบุคคล

หนังสือนำส่ง :  
1). 07-11-2018-3-39-312018110733836-2059259789.pdf
สิ่งที่ส่งมาด้วย
1). 07-11-2018-3-39-312018110733912-2054244362.xlsx
2). 07-11-2018-3-39-312018110733917-1774919608.pdf
3). 07-11-2018-3-39-312018110733924-1514304637.pdf

อ่าน : 1167 ครั้ง