สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
7 พ.ย. 2561

หนังสือราชการ ด่วนที่สุด
เรื่อง :  การตรวจสอบเพื่อยืนยันตัวตนนักเรียน

เรียน :  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง
อ้างถึง :   -
เนื้อหา

กลุ่มงาน:นโยบายและแผน

หนังสือนำส่ง :  
1). 07-11-2018-4-24-562018110742411-1362741623.pdf
สิ่งที่ส่งมาด้วย
1). 07-11-2018-4-24-562018110742453-1120837474.xlsx

อ่าน : 443 ครั้ง