สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
7 พ.ย. 2561

หนังสือราชการ ด่วนที่สุด
เรื่อง :  ประชาสัมพันธฺ์การแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ รอบนานาชาติ ประจำปี 2561

เรียน :  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน
อ้างถึง :   -
เนื้อหา

กลุ่มงาน:นิเทศและติดตาม

หนังสือนำส่ง :  
1). 07-11-2018-9-02-462018110790243-1933903165.pdf
สิ่งที่ส่งมาด้วย ไม่มีหนังสือนำส่ง

อ่าน : 88 ครั้ง