สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
7 พ.ย. 2561

หนังสือราชการ ทั่วไป
เรื่อง :  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (70%)

เรียน :  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง
อ้างถึง :   -
เนื้อหา

กลุ่มงาน:นโยบายและแผน

หนังสือนำส่ง :  
1). 07-11-2018-9-09-272018110790846-1179195698.pdf
สิ่งที่ส่งมาด้วย
1). 07-11-2018-9-09-272018110790916-2018084728.pdf
2). 07-11-2018-9-09-272018110790924-180197448.pdf

อ่าน : 407 ครั้ง